Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador

Vosté està > escola de música > història

història de l'escola de música

EXTRACTE DEL TEXT DE LA DISPOSICIÓ

RESOLUCIó de 28 de juny de 1994, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es resolen les sol∙licituds d'inscripció en el Registre de Centres Docents de les escoles de música, de dansa o de música i dansa que s'hi indiquen.

Vistos els expedients incoats a instància dels titulars de les escoles de música, dansa o música i dansa, en què se sol∙licita la inscripció d'aquestes en la secció específica del Registre de Centres Docents, d'acord amb el que preveu l'Ordre de 4 de gener de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència (DOGV de 31 de gener de 1994).

Vist que els expedients han sigut tramitats per les direccions territorials d'Educació corresponents i que hi consten els informes corresponents de la Inspecció Educativa i del Servei de Gestió i Supervisió de Projectes i Construccions. Atés que s'ha complert el tràmit d'audiència a l'interessat, segons el que preveu el paràgraf 10.3 de l'Ordre de 4 de gener de 1994 abans esmentada.

Vistos la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu; el Decret 247/1993, de 21 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les diferents modalitats de l'ensenyament de música a la Comunitat Valenciana; el Decret 115/1990, de 9 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, i l'Ordre de 4 de gener de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es regulen les escoles de música, dansa o música i dansa.

De conformitat amb l'article 10.3 de l'Ordre de 4 de gener de 1994, resolc:

Primer

Estimar les sol∙licituds d'inscripció al Registre de Centres Docents de les escoles de música, de dansa o de música i dansa de nova creació que s'indiquen en l'annex I-A d'aquesta resolució, ja que els seus objectius i condicions de funcionament s'adeqüen al que estableix l'Ordre de 4 de gener de 1994.

Estimar les sol∙licituds d'inscripció al Registre de Centres Docents de les escoles que figuren en l'annex I-B, pel fet que hi concorre el supòsit previst en la disposició addicional segona del Decret 247/1993, de 21 de desembre (DOGV de 30 de desembre de 1993). En aquest cas, l'alumnat que actualment cursa en aquestes escoles ensenyaments de caràcter oficial hi mantindrà la seua situació acadèmica, mentre tinga dret a prosseguir estudis del grau que hi estiga cursant, d'acord amb els ensenyaments que cada centre tinga autoritzats.

Segon

Desestimar les sol∙licituds d'inscripció en el Registre de Centres Docents de les escoles de música, de dansa o música i dansa que figuren en l'annex II d'aquesta resolució, pels motius que s'hi especifiquen.

Tercer

D'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de l'Ordre de 4 de gener de 1994, aquesta resolució tindrà efecte des del començament del curs acadèmic 1993/94.

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, la persona interessada podrà interposar-hi un recurs ordinari davant del conseller d'Educació i Ciència, en el termini d'un mes comptador des de la notificació de l'esmentada resolució, tal com ho estableix l'article 114 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

València, 28 de juny de 1994.- La directora general de Centres Docents: Carmen Macián Armengod.

ANNEX I-A

Codi: 46020561

Denominació: Escola de Música d'Ador

Direcció: C/Goya, 1

Localitat: Ador

Titular: Agrupació Musical Santa Cecília

Agrupació Musical Santa Cecília d'Ador - Copyrigth@2010 - La Música Llenguatge Universal